Presentatie beleidsplan-gemeenteavond

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Uit de kerkenraad

Presentatie beleidsplan op gemeenteavond

Op de afgelopen gemeentevergadering is het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. Nu dit is gebeurd lijkt het me goed om hier op deze plaats wat aandacht aan te besteden. Dit beleidsplan is het resultaat van teamwork. Een commissie bestaande uit ambtsdragers, voorzitters van de verschillende Taakgroepen en vertegenwoordigers vanuit de gemeente heeft hard aan dit plan gewerkt. Daarnaast heeft ieder College binnen de Kerkenraad en ook iedere afzonderlijke Taakgroep actief bijgedragen aan het formuleren van beleid voor het haar toegewezen domein.

Het beleidsplan begint met een omschrijving van wat we zien als de roeping van onze gemeente. De Maranathakerk kenschetst zich als een 'Open-Confessionele' gemeente. Daarmee wordt uitgedrukt dat de gemeente staat in de brede traditie en het belijden van de kerk door de eeuwen heen vanaf het credo: "Jezus Christus is Heer" (Fil. 2). De kerk belijdt haar geloof in antwoord op de vragen en dilemma's die in kerk en samenleving aanwezig zijn. De Heilige Schrift is daarbij de enige bron en norm. Daarnaast worden binnen de PKN diverse belijdenisgeschriften erkend waarin de kerk haar geloof heeft uitgedrukt. In die traditie wil de Maranathakerk gemeente van Jezus Christus zijn.

Deze belijdenis vormt niet zozeer een hek, dat sommigen binnen- en anderen buitensluit, maar eerder een kern, een focus waarmee richting gegeven wordt aan het gemeenteleven. De toevoeging 'open' geeft weer dat de gemeente vanuit deze focus ruimte biedt aan de veelkleurigheid in geloofsbeleving van haar leden. Open betekent ook: geopend naar de toekomst. De Geest schrijft wegen in de tijd: in iedere tijd is de gemeente geroepen om de boodschap van het Evangelie opnieuw te verstaan en gestalte te geven in een veranderende context. 'Open Confessioneel' is dus meer dan een verbondenheid met een stroming binnen de PKN. Het geeft de dynamiek weer tussen de belijdende kerk en haar specifieke context.

Daarna volgt het mission statement: "In het licht van Gods grote liefde voor ons willen wij als volgelingen van Jezus Christus onder leiding van de Heilige Geest, persoonlijk en samen, ons oefenen in hart hebben voor God, voor elkaar en voor Gods bevrijdend werk in de wereld." DE toelichting bij dit mission statement luidt: Ons missionstatement kunnen we samenvatten in: "hart voor God, hart voor elkaar, hart voor de wereld". Het vormt een drieslag en geeft de drie kernwaarden weer die de grond vormen van dit beleidsplan. Wij zijn verheugd dat deze drieslag bij de sectieteams "PWwijken" en alle Taakgroepen terug te vinden is. Tegelijkertijd beseffen wij dat wij onszelf en elkaar gemeentebreed voortdurend aan deze drieslag moeten blijven herinneren. Want dan kan het "hart voor God, hart voor elkaar, hart voor de wereld" doorwerken in de manier waarop wij met elkaar omgaan en kan het doorwerken op momenten waarop het beleid met en door de Taakgroepen wordt geëvalueerd. Dan volgt een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van onze kerk, de samenstelling van onze gemeente die momenteel 2050 leden telt waarvan ongeveer 20% woonachtig is buiten Lunteren. In de daaropvolgende sterkte-zwakte analyse worden als sterke punten van onze gemeente genoemd: Veel jonge gezinnen met kinderen - bloeiend kinderwerk en tienercateches - veelzijdig aanbod qua vorming en toerusting - toename in betrokkenheid van jongvolwassenen - ruimte voor diversiteit aan geloofsbelevingen - goed bezochte en inspirerende morgendiensten - toenemende geestelijke groei onder gemeenteleden. Minder sterke punten zijn: verminderde betrokkenheid van en kerkverlating onder jongeren - een vrij groot aantal leden die niet of nauwelijks betrokken zijn - vrijblijvendheid op het terrein van geloofsopvoeding - - relatief weinig kringen en gespreksgroepen - gebrek aan heldere visie en doelgericht beleid - eilandjescultuur binnen de verschillende Taakgroepen en commissies - gebrek aan goed toegerust kader - laag ontwikkeld missionair bewustzijn - relatief weinig aandacht voor thema's als gerechtigheid, verdeling van welvaart en zorg voor de schepping en een substantiële mijding van de avondmaalsvieringen.

In de rest van het beleidsplan wordt door iedere taakgroep en college beschreven welke plannen er zijn om verder te bouwen aan onze gemeente. Er volgen nog paragrafen over samenwerking met andere gemeenten, de organisatie van onze kerk en de communicatie binnen de gemeente. Tenslotte zijn er specifieke aanbevelingen geformuleerd die bedoeld zijn om de gesignaleerde zwakke punten te verbeteren. In de bijlagen bij het beleidsplan is onder meer een soort van gedragscode te vinden te bedoeld is om bij te dragen aan een goede en aangename manier van met elkaar omgaan. Het beleidsplan is te vinden op de website van onze kerk onder: http://www.maranathakerk.net/actueel-nieuws/kerkenraad/442-beleidsplan-maranathakerk-2016-2020. Het is de moeite waard om er eens rustig kennis van te nemen. Als kerkenraad hebben we het voornemen om in onze jaarlijkse contacten met iedere taakgroep steeds dit beleidsplan te gebruiken als toets- en meetinstrument. Ook bij nieuwe voorstellen en ideeën die we zelf ontwikkelen of die ons vanuit de gemeente worden aangedragen zullen we steeds de vraag stellen of het idee aansluit bij het geformuleerde beleid. Op deze manier hopen we de komende jaren doordacht en samenhangend verder te bouwen aan een gezonde en gelovige gemeente.

Ds. Jaap Hansum