8 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 8 december 2019
Voorganger: Ds. J.F. Schuitemaker

 • Welkom
 • Zingen:Psalm 27: 2,7
 • Stil gebed- Votum en groet
 • Zingen: Gezang 439: 1,2,3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Samuël 1
 • Zingen: Gezang 317
 • Preek
 • Zingen: Psalm 33: 7,8
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:Gezang 433: 1,3,4,5
 • Voorbeden
 • Inzameling
 • Zingen: Gezang 440: 1,4
 • Zegen (gezongen amen)

 btnluisteren btndownloaden

8 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

 • Ochtenddienst op 8 december 2019 - Tweede advent
  Voorganger: Ds P.M. Sonnenberg
  2e Advent
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied NLB 208 ‘nu wordt het licht’.
 • Stil gebed, bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die ons altijd trouw blijft
Allen: en nooit laat varen het werk van zijn handen.
Voorganger :Genade en vrede voor u en jou van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. door de heilige Geest.
Allen: Amen

 • Lied psalmlied 16b ‘Behoud mij, o God’, 3x
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • God zegt: Ik ben de Here je God, je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik houd zoveel van je. (Jesaja 43: 3a/4a)
 • God is een God van liefde en genade. Belijden we onze zonden, dan doet hij ze weg. Hij bevrijdt ons. (I Johannes 1:9/ psalm 103)
 • Lied HH 570 Bron van Licht en leven
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Lukas 1: 5-25
 • Lied psalm 141: 1, 2, 3
 • Preek/ Verkondiging ‘Twee stille adventsgetuigen’
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied ‘HH 729 mijn hart wacht stil op u oh Heer’
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging,
 • Hoor onze persoonlijke gebeden......…
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven ondertussen Lied, 840 ‘Lieve Heer, gij zegt kom’
 • Slotlied 444: 1, 2, 3, 4 ‘Nu daagt het’
 • Zegen
  De Here zegene ons en hij behoede ons
  De Here doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
  De Here verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

  btnluisteren btndownloaden

1 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 1 december 2019 - Vesper
Voorganger: Giel Stomphorst

Lector: Ineke van den Brink
Piana: Ina Tamerus
Fluit: Geeske Telgen

Vesper: het avondgebed van de kerk.
Een vesperdienst vormt het getijdegebed aan de avond van de dag. De dag wordt afgesloten, er wordt gezongen en gebeden en er wordt een zegen gevraagd voor de nacht. De psalmen hebben een vaste plek in de liturgie, evenals de lezing uit de Bijbel en de gebeden. In de week is er geen overdenking, maar op de zondag wordt er dikwijls voorafgaand aan de lezing uit de Bijbel een korte inleiding gehouden. Kenmerkend voor deze gebedsdienst is de ruimte voor de stilte. Stilte is de golflengte van de Heilige Geest, in de stilte kunnen we Gods stem en Zijn aanwezigheid opmerken. We beginnen de dienst in stilte en we eindigen de dienst ook weer in stilte.

Orde van dienst
• Muziek
• Verstilling
• Welkom, mededelingen en korte uitleg
• Stilte
• Aansteken adventskaars
• Openingsvers: NLB 287 1, 2 en 5
• Openingsgebed
• Lied: Completen 2 (afkomstig uit de Abdij Koningsoord) - Verzonken is het licht der zon

01 12 2019 Avond

• Gebed
• Lied: NLB 887 - Wees stil en weet: Ik ben uw God
• Inleiding op de lezingen
• Muziek
• Lezing: Psalm 91: 1-16
• Psalm: NLB 91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen
• Lezing: Lucas 1: 39- 56
• Stilte
• Lofzang van Maria NLB 157a - Mijn ziel maakt groot de Heer
• Gebed + stil gebed + Onze Vader
• Avondlied NLB 243, 1, 2, 5, 6 en 7 - O Heer mijn God, ook deze nacht
• Zegenbede
• Beamen met NLB 419, 1 en 3
• Muziek
• Collecte bij de uitgang

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 december 2019 - Eerste advent
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 149 : 1
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 149 : 3, 5
 • Leven naar de wil van God: Romeinen 13:8-10
 • Zingen: HH 715 : 1, 2, 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Adventsproject
 • Zingen projectlied
 • Schriftlezing: Romeinen 13:11-14
 • Zingen: HH 733 : 1, 2
 • Verkondiging: Hij is er bijna!
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: NLB 439 : 1, 3, 4
 • Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven – Combo speelt
 • Zingen: HH 719 : 1, 2, 3, 4
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

24 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 24 november 2019 - Jeugddienst met als thema online
Voorganger: Theo de Koning

 Welkom
- Breng ons samen
- Hosanna (Hoor ons lied Heer)
Votum en groet
- Gods zegen voor jou
- Medley: Als een hert/Psalm 42
- Heart of worship
Gebed
Bijbellezen
- Jezus alleen
Overdenking
Gebed
- God van licht
Collecten en luisterlied There is a fountain
- God maakt vrij
Zegen
Slotlied en feest: Jezus overwinnaar!

btnluisteren btndownloaden

24 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 24 november 2019 - Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Dhr Cock Kroon (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
  Intochtslied: HH 667: 1
  Stil gebed
  Bemoediging en groet
  Zingen: NLB 906: 4 en 8
  Leven naar de wil van God: 1 Petrus 4: 7-11
  Zingen: Psalm 86: 4
  Gebed om de Heilige Geest
  Kindermoment voor de middenbouw - zingen: HH 503
  Schriftlezing: Handelingen 9: 36-43
  Zingen: Psalm 103: 6 en 7
  Verkondiging
  Muzikale meditatie - zingen: NLB 641: 1 en 4
  Kinderen komen terug van de kindernevendienst
  Gedenken van overleden gemeenteleden
  Zingen: NLB 758
  Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
  Inzameling van de gaven – Luisterlied: Mijn toevlucht (Sela)
  Zingen: HH 738
  Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

17 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 17 november2019
Voorganger Ds L.J. van Lingen uit Beusichem

 • Welkom en Mededelingen
 • Intochtslied: NLB 146c: 1 Alles wat adem heeft love de Here
 • Stilte, bemoediging en groet
 • Lied: NLB 568a Ubi Caritas
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: NLB 968: 1, 2 De ware kerk des Heren
 • Gebed om zegen over de viering HA
 • Uitnodiging
 • Lied: NLB 377: 4, 5, 6, 7 Zoals ik ben, kom ik nabij
 • Uitdelen + uitdeelwoorden
 • Bijbeltekst: 1 Korinthe 1): 16-17
 • Lied NLB 388: 1, 4, 5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
 • Dankzegging
 • Dankgebed + gebed om de Geest bij de opening van het Woord
 • Lezing: 1 Korinthe 6: 15-20 en 1 Korinthe 11: 17-22,
 • Preek: SAMEN aan Tafel, met Jezus en met elkaar.
 • Lied: NLB 975 Jezus roept hier mensen samen
 • Dankgebed
 • Lied: NLB 381: 6 Genadig heer die al mijn zwakheid weet
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

17 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 17 november 2019
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Lied voor de dienst : Lied 212: 1, 3 en 4 ( Laten wij zingend deze dag beginnen) ,
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 81: 1,4 en 5
 • Gebed om ontferming Lied 300b ( God van ons leven, open ons hart…)Gesproken door de voorganger; de slotwoorden: steeds gesproken door de gemeente: “Heer, ontferm U”.
 • Glorialied: Lied 305: 1,2 en 3 ( Alle eer en alle glorie)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Lezing : Lucas 15: 1-3 en 11-24 NBV
 • Lied 333 (Kom , Geest van God, maak onze harten open)
 • Thema van de verkondiging : laten we feest vieren
 • Verkondiging
 • Lied Hemelhoog 479: 1,2 en 3 ( Heer, U bent mijn leven)
 • Viering van de maaltijd van de Heer
 • Onderwijzing
 • Gebeden
 • Voorbede
 • Stil gebed
 • Zingen Onze Vader: Hemelhoog 523 “Ik geloof in God de Vader” melodie :”Wat de toekomst brengen moge”.
 • Nodiging
 • Eerste lezing Psalm 16 : vers 5 en 6
 • Lied 386 :1 (Vier met alles wat in je is ) inclusief refrein
 • Tweede lezing Psalm 16 : vers 7 en 8
 • Lied 386 : 2 inclusief refrein
 • Derde lezing : Psalm 16 9-11
 • Lied 386 : 3 ( Vier met alles wat in je is ) inclusief refrein
 • Dankzegging na de maaltijd
 • Slotlied: Lied 771 ( Ik weet van een stad die komen zal)
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

14 november 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Roelof van der Weide op 14 novemeber 2019

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: ‘Ik heb mijn God, dat is genoeg’ (HH 444)
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91a: 1 en 3
 • In Memoriam
 • Zingen: Psalm 4: 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Psalm 146
 • Zingen: Psalm 146: 1 en 3
 • 2e Schriftlezing: Filippenzen 4:4-9
 • Overdenking
 • Zingen: Opwekking 392
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Hemelhoog 624: 1 en 5
 • Uitdragen van Roelof van der Weide
 • Uitleidend orgelspel: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ (HH 624)

Op de begraafplaats

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Onze Vader
 • Zending en zegen
btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

10 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 10 november2019
Voorganger Ds Cees Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Zingen: Votum en Groet
 • Zingen: Juich/Hij is verheerlijkt
 • Gebed
 • Zingen: Heer wijs mij Uw weg
 • Schriftlezing
 • Zingen: Gebed voor de werkdag
 • Verkondiging
 • Zingen: In Jezus naam
 • Verkondiging
 • Zingen: God roept ons
 • Zingen: Belijdenis
 • Gebed + zingen Voorbedelied
 • Inzameling van de gaven: Heel uw Koninkrijk
 • Zingen: Gods zegen voor jou

 btnluisteren btndownloaden

10 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 november 2019
Voorganger: Drs. N. van der voet

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Liedboek Psalm 103C:1,2 Loof de Koning heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Liedboek Psalm 105:1 Loof God de Heer en laat ons blijde
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Hemelhoog 518 Heer Uw bloed dat reinigt mij
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Mattheus 19:27-20:16
 • Lied Liedboek Psalm 128:1,2,3 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
 • Preek/ Verkondiging over de arbeiders in de wijngaard
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Liedboek Gezang 210:1,3 God van hemel zee en aarde
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Hemelhoog 519:1,2,3 Heer wij komen vol verlangen
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 november2019
Voorganger Cock Kroon

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: Lied 225 : 1 (Liedboek 2013)
Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: Lied 225 : 2 (Liedboek 2013)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 13:2-18 en 1 Thessalonicenzen 5:16-24
Zingen: Psalm 65 : 5, 6
Verkondiging: God danken onder alle omstandigheden
Zingend belijden: Psalm 67 : 3
Dankgebed I
Zingen: Lied 704 : 1 (Liedboek 2013)
Dankgebed II
Zingen: Lied 704 : 2 (Liedboek 2013)
Dankgebed III
Zingen: Lied 704 : 3 (Liedboek 2013)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 444 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)
Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Middagdienst op 6 november 2019
Voorganger: Ria Scheltens Ritzema - Dankdag voor gewas en arbeid

Deze is nog niet in mijn bezit.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 3 november2019
Voorganger Ds. J. Stelwagen

Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 33:1 en 2
Stil gebed
Onze hulp en Groet
Zingen: psalm 33:8
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 10:36 t/m 11:2 en 11:8 t/m 16
Zingen: gezang 728:1 en 2
Evangelielezing: Mattheus 11:25 t/m 30
Zingen: gezang 315:1 en 2
Verkondiging over Hebr. 11:1
Zingen: gezang 727:1, 2, 3 en 4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 89:6 en 7
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 798
Heenzending en zegen
Zingen: Amen

btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 3 november 2019
Voorganger: Da. A.M. Verbaan-vd Heuvel

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Plien van Leeuwen , dochter van Bo en Jojanneke van Leeuwen- de Koning
Rik Rap zal door zijn ouders, Rienie en Annet Rap-Wessels worden opgedragen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 105: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 868: 2, 3 en 5
 • Presentatie
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Luiterlied Marcel & Lydia Zimmer ´Ik wil even bij u komen´
 • Plien en Rik worden binnengedragen
 • Doopbelofte
 • Kinderen worden uitgenodigd om bij het moment van dopen en opdragen te komen kijken. Terwijl de kinderen naar voren komen zingen we:
  Hemelhoog 629 “De kracht van uw liefde”
 • Bediening van de doop
 • Woorden bij het opdragen
 • Gebed en zegen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente
 • Zingen: Hemelhoog 61 “De Here zegent jou”
 • (Plien en Rik worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Mattheüs 21: 28-32 en 2 Korinthe 1: 20
 • Zingen: Lied 903: 1
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 939
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we of luisteren we naar Hemelhoog 593
 • Slotlied: Lied 905
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 27 oktober 2019
Spreker: Gijsbert Duijzer  - Sing-In

 • Afkondigingen en introductie op de dienst
 • Filmpje: 6 (over juicht want Jezus is Heer)
 • Juicht want Jezus is Heer / hij is verheerlijkt Filmpje:
 • Psalm 100
 • Gebed
 • Korte toelichting op het filmpje omdat deze niet gezongen wordt
 • Filmpje: 11 (thank you),
 • Votum en groet
 • Vul dit huis met uw glorie
 • Gedeelte uit psalm 62 lezen
 • Filmpje: 9 (over stil mijn ziel)
 • Stil mijn ziel
 • Filmpje: 15 (over what a beautiful name en Jezus overwinnaar)
 • What a beautiful name
 • Ik zal er zijn
 • Collecte aankondigen Laura met toelichting op het nummer Hoop in mij van Reijer
 • Tijdens collecte Hoop in mij
 • Filmpje: 10 (over Heer wijs mij uw weg)
 • Heer wijs mij uw weg
 • U leert me lopen
 • Filmpje: 13 (Jezus is de goede herder)
 • Gebed
 • Amen

btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 27 oktober 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 104 : 8, 10
 • Lezing van Gods gebod: Leviticus 25:1-7 en Galaten 5:13-14
 • Zingen: HH 276
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Eerlijk zullen we alles delen
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Koningen 21:1-21 & Openbaring 21:1-5
 • Zingen: Liedboek 843 : 1, 3, 4
 • Verkondiging – thema: Van God is de aarde!
 • 2019 10 27 ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 729 : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - Luisterlied: ‘Maak ons hart onrustig’ – Schrijvers voor gerechtigheid

Maak ons hart onrustig

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

 • Zingen: Liedboek 978 : 1, 4
 • Zending en zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: ds. J.A. vd Berg uit Amersfoort

 • P 91: 1, 3 en 8
 • P 27: 1 en 3
 • P 27: 4 en 7
 • 453
 • 939: 1 en 2
 • 263
 • lezingen: Psalm 27 en Rom 8: 31-39

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: psalm 121 : 1 en 2 / Ik sla mijn ogen op…
 • Bemoediging en groet
 • Lied : 286 / Waar de mensen dwalen in het donker
 • Gebed van verootmoediging en ontferming
 • Hemelhoog 286 / Vader, vol van vrees en schaamte
 • Leefregel Romeinen 12: 15-21
 • Lied 974: 1 , 4 en 5 / Maak ons uw liefde God
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing : Psalm 137
 • Lied : Psalm 126 : 1 en 2/ Toen God de Heer uit ’s vijands macht …
 • Evangelielezing: Lucas 6: 20 -27
 • Lied: 339a: / U komt de lof toe, U het gezang….
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: lied 137a/ Toen wij zaten langs het water.
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven/ beamer By the rivers of Babylon/ 
 • Slotlied Lied 771 / Ik weet van een stad die komen zal
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: prop Jasper de Kok - Gez. ZWO dienst in de Maranathakerk

Helaas heb ik van deze dienst geen orde van dienst ontvangen, excuus voor het ongemak.

 btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: ds. Bernhard Reitsema uit Ermelo

 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Bron van licht en leven OTH 212.
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel/wet Mk 8:34-38 ·
 • OTH. 242
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing(en) Luk. 14:25-35, Rom. 8:14-18
 • Ps. 130:1, 4
 • Verkondiging Luk. 14:26
 • Opw. 630
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Gez. 78:1, 2, 3. (staande)
 • Zegen gezongen Amen (3x) ;

  btnluisteren btndownloaden