10 mei 2018, Hemelvaartsdag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 10 mei 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 211: 1,2,3 De dag van onze Vorst brak aan (melodie psalm 21)

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht,
voor 's Vaders aangezicht.

Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen.
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Hemelhoog 211: 4,5 Wie kan zijn hoog en heilig recht (melodie psalm 21)

Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken!
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhindren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan,
ons tot uw bruiloft gaan.

 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20
 • Hemelhoog 216 Kroon Hem met gouden kroon

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

 • Verkondiging -Met als thema: 'Ga dus op weg..' (Mt.28, 19) 

  2018-05-10-Ochtend

 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • Antwoordlied: Hemelhoog 220 Wij knielen voor uw zetel neer (LvK Gz 231)

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen!
Geheel deez' aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien,
of om ontferming smeken.

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen,
juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

 • Gebeden
 • Inzameling
 • Slotlied: LB 315 Heb dank o God van alle leven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden